KLAUZULA INFORMACYJNA (Ogólna)

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W STOWARZYSZENIU MLKS BOROWIAK W CZERSKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), informujemy Państwa, że Administrator Danych Osobowych zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwe postępowanie z danymi osobowymi oraz że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy w Stowarzyszeniu MLKS Borowiak w Czersku jest Stowarzyszenie Miejski Ludowy Klub Sportowy (MLKS) Borowiak z siedzibą w Czersku, reprezentowany przez Zarząd. Dane kontaktowe: 89-650 Czersk, ul. 21 Lutego 2A, tel. (+48) 733 456 896, e-mail: klub @borowiakczersk.pl.

 2. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne przetwarzania:

 1. Przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników, wolontariuszy i zleceniobiorców w związku z obowiązkami określonymi przepisami prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, prawa cywilnego i podatkowo-skarbowymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;

 2. Przetwarzaniem danych osobowych członków stowarzyszenia, pracowników, współpracowników, zleceniobiorców, wolontariuszy, uczestników szkoleń i zajęć, darczyńców, odbiorców newsletterów i użytkowników serwisu internetowego przekazanych Administratorowi Danych na podstawie ich dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 3. Przetwarzanie w celu wykonania umowy, której stroną jest zleceniobiorca lub uczestnik imprezy masowej lub w celu podjęcia na żądanie zleceniobiorcy / uczestnika imprezy masowej działań przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 4. Przetwarzanie w celu realizacji obowiązków Administratora Danych związanych z udziałem uczestnika w imprezie masowej, dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz identyfikacji uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2019, poz. 2171) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 5. Przetwarzanie danych dotyczących zdrowia w celu dopuszczenia do zajęć i szkoleń, w tym zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie zajęć/szkoleń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. d) RODO;

 6. Przetwarzanie danych związane z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych oraz innych form wsparcia i pomocy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f),

 7. Przetwarzanie w celach archiwizacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do załatwienia sprawy lub uczestnictwa w organizowanych przez Stowarzyszenie zajęciach. Tam gdzie podanie danych wynika z przepisów prawa jest ono obowiązkowe.

 2. Tam, gdzie do przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

 3. Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym
  na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Administratorem Danych
  umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • upoważnieni pracownicy Stowarzyszenia, którzy muszą posiadać dostęp do przetwarzanych danych z racji wykonywania swoich obowiązków,
 • organy administracji publicznej,
 • podmioty świadczące pomoc prawną;
 • Polski Związek Piłki Nożnej,
 • kluby sportowe organizujące turnieje/zawody/mecze, w których uczestniczą zawodnicy Klubu (Stowarzyszenia),
 • biura rachunkowe oraz podmioty zapewniające obsługę sprzętu oraz oprogramowania informatycznego;
 • podmioty zajmujące się odbiorem i doręczaniem korespondencji.
 1. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.

 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

 2. Każdemu z Państwa przysługują prawa:

 1. dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. sprostowania (poprawiania) danych,

 3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

 4. do ograniczenia przetwarzania danych,

 5. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO).

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z któregoś z praw wyżej wymienionych – mogą się Państwo skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

 • Stowarzyszenie Miejski Ludowy Klub Sportowy Borowiak: 89-650 Czersk, ul. 21 Lutego 2A,

 • tel. (+48) 733 456 896,

 • e-mail: klub @borowiakczersk.pl

 1. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie MLKS Borowiak przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i w celu uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa.

Wer.: 2020/ADO/01/